MESLEKİ EĞİTİM

Meslek, insanlara faydalı mal veya hizmet üretebilmek ve karşılığında da para kazanabilmek amacı ile yapılmakta olan, belli bir eğitim ile kazanılan sistemli ve geniş kapsamlı bilgilere ve yeteneklere dayalı, kuralları toplum tarafından belirlenmiş olan etkinlikler bütününü ifade eder. Kişilerin meslek sahibi olabilmelerine yardımcı olmak için mesleki eğitim merkezleri bulunur.

Mesleki Eğitim Nedir?
Meslekî eğitim, bireye iş yaşamında belirli bir meslek ile beceri, bilgi, tecrübe ve iş alışkanlıklarını kazandırmayı amaçlayan iş hayatına adaptasyonu ve kişiliği geliştirmeyi mümkün hale getiren eğitime verilen isimdir.

Mesleki Eğitimin Amacı Nedir?
Mesleki eğitimin verilmesinin pek çok amacı bulunur. Bu amalar kapsamında kişilerin iş ortamına alışabilmesi için ve iş hayatının gereklerini yerine getirebilmeleri amacı ile eğitim verilir. Mesleki eğitimin verilmesinin bir başka amacı ise, toplumun gayeleri ve iş alanlarının taleplerine yönelik olarak kişilere belirli olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi birikimi, beceri ve uygulama konusunda yeterliliğin kazandırılması amaç edinilir.

Mesleki Eğitimin Önemi Nedir?
Ülkelerin gelişmelerinde ve kalkınmalarında sanayileşmenin ana unsuru olan bilgi birikimi, beceri ve iş alışkanlığına sahip olan yüksek verimi sağlayabilecek insan gücünün meydana çıkarılması zorunluluktur. Kalifiye elemanların bilgi ve yeteneği, ekonomik başarının yapısını oluşturur. Mesleki eğitimler iki amaca yönelik gerçekleştirilir; kişilere başarılı bir meslek sahibi olmalarına hazırlamak ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek vasıflı elemanları yetiştirebilmektir.

Neden Meslekî Eğitim
Meslekî ve teknik eğitim sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası meslekî yeterliliğe, meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, gi­rişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü ye­tiştirmeyi amaçlamaktadır. Meslekî ve teknik eğitim ile bireylerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda uygun öğrenme fırsatlarının sunulduğu, iş ve meslek ahlakını merkeze alan yenilikçi, istihdama hazırlayan, iktisadi ve sosyal sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirilen ve paydaş­larla iş birliği içinde sürekli yenilenen bir meslekî ve teknik eğitim sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim, ulusal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplu­mun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır. Mes­lekî ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekono­miye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Amoor (2011), meslekî ve teknik eğitimin temel amacının ülkenin ve bireyin istihdam açısından beklentilerini uyum­lu hale getirmek olduğunu belirtmiştir. Meslekî ve teknik eğitim öğrencileri iyi vatandaş olarak yetiştirmenin yanı sıra esnek bir yapı içinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek bir üst öğrenime ve iş haya­tına hazırlamayı hedeflemektedir.

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaç­ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağla­yabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine et­kin katıldığı bir yapının kurulması amaçlanmaktadır.

2023 hedefleri ile uyumlu bir sistem oluşturulması için mes­lekî ve teknik eğitime yönelik var olan toplumsal algıyı değiş­tirmeyi hedefleyen, öğrencilerin meslekî ilgi ve yeteneklerini tespit eden ve çocuklar ile ailelerini bu doğrultuda yönlen­diren, akademik ders yoğunluğunun azaltıldığı, meslekî ders içeriklerinin güncellendiği, öğretmenlerin iş başında eğitim olanaklarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası sektör ve kamu finansal kaynaklarının kullanımı yoluyla okulların alt yapı ve donanımının hızla değişen ve gelişen teknolojiyle uyumlu hale getirildiği, mezunlarına istihdamda öncelik sağlayan ve farklı ücret politikalarının uygulandığı, sektörün meslekî ve teknik eğitim süreçlerinde daha fazla yer aldığı, sektör lider­leri ile iş birliği imkânlarının artırıldığı, ulusal ve uluslararası düzeyde sektörel iş birliği protokolleri ve iyi uygulama mode­li olabilecek projelerin hayata geçirildiği, mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünle­şik bir yapının kurulması planlanmaktadır.